Algemene Voorwaarden:
Stylingguide Academy

Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

*Cursist of deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.

*Cursus, training, workshop, coaching of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

1 Aanmelding

1.1 Aanmelding voor een opleiding of training geschiedt door middel van:
– inzending van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier,
– vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs en
–  een ondertekende machtiging ter incasso van het cursusgeld.

1.2 De cursist of het bedrijf, die volgens het aanmeldingsformulier als debiteur worden aangemerkt, ontvangt de factuur. Verdere correspondentie zal rechtstreeks met de cursist worden gevoerd

1.3 Indien de cursist de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, dient een ouder of verzorger het aanmeldingsformulier te ondertekenen. Inschrijving dient uiterlijk vier weken voor de aanvang van de eerste les van de betreffende cursus te geschieden.

1.4 De cursist verbindt zich door middel van aanmelding tot het volgen van alle tot de betreffende cursus behorende lessen.Certificering vindt slechts plaats na het door cursist naar behoren afronden van alle onderdelen van de betreffende cursus.

2 Betaling

2.1 Betaling van het cursusgeld geschiedt door middel van overboeking.

2.2 Het moment van ontvangst van de ondertekende machtiging bepaalt de datum van inschrijving van de cursist. Deze datum is bepalend voor de volgorde van inschrijving. Telefonische reservering geeft de cursist geen zekerheid met betrekking tot een cursusplaats..

2.3 Het cursusgeld zal na het moment van ontvangst van de machtiging, doch uiterlijk zes weken voor aanvang van de eerste les in eenmaal overgemaakt te worden Of in afgesproken betalingstermijnen. Stylingguide Academy zich het recht voor de cursist de toegang tot de cursus te ontzeggen, tot het moment dat het cursusgeld volledig is voldaan. Stylingguide Academy behoudt zich in dit geval het recht voor een andere cursist in diens plaats te laten instromen. De extra kosten, inclusief de buitengerechtelijke kosten, gemaakt ter incassering van het verschuldigde cursusgeld, komen geheel voor rekening van de cursist.

2.4 De cursist is niet gerechtigd om de betaling van een factuur van de Stylingguide Academy op te schorten dan wel tot verrekening met andere vorderingen over te gaan.

2.5 Cursusgeld is inclusief al het tijdens de cursus te gebruiken werkmateriaal, koffie, thee, en versnaperingen. De cursist zal zelf zorg dragen voor haar/zijn lunch

3 Annulering

3.1 Cursussen vinden plaats bij een minimum aantal deelnemers: minimaal 4 deelnemers.

3.2 Alle annuleringen dienen schriftelijk te geschieden.

a. De cursist kan is tot 6 weken voor aanvang van de eerste les van de betreffende cursusbedrag ad 50 procent zijn/haar inschrijving verschuldigd.

b. Bij annulering door de cursist zes weken of korter voor aanvang van de eerste les van de betreffende cursus, is een bedrag ad 100 procent van het cursusgeld verschuldigd. Terugbetaling vindt plaats binnen 2 tot 4 weken.

c. Wanneer de cursist, zonder opgaaf van redenen, niet bij de lessen van de cursus verschijnt, vindt er geen restitutie plaats van het cursusgeld.

d. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus door de cursist vind er geen restitutie van het cursusgeld plaats.

3.3 Indien de cursist, als gevolg van ziekte, één of meerdere lessen absent is, wordt de cursist, op vertoon van een doktersverklaring, de mogelijkheid geboden de gemiste les(sen) in een andere cursuscyclus alsnog te volgen, onder voorbehoud van het bestaan van de betreffende cursuscyclus en aanwezigheid van voldoende capaciteit.

3.4 In geval van het overlijden van de cursist en wanneer de cursus als gevolg van overmacht of andere niet aan Caraballo Bureau voor Personality & Styling toe te rekenen redenen, geen doorgang kan vinden. Het cursusgeld wordt in dit geval aan de rechthebbende gerestitueerd.

3.6 Stylingguide Academy behoudt zich het recht voor de cursusdata, zonder opgaaf van redenen, te wijzigen. Bij wijziging van de cursusdata worden de cursisten hiervan uiterlijk tien dagen voor de eerste les van de betreffende cursus op de hoogte gebracht.

3.7 De cursist dient zich te gedragen zoals een behoorlijk cursist betaamt. Indien de cursist zich op een dusdanige wijze gedraagt, dat dit schade aan de belangen van het opleidingsinstituut dan wel lijf, eer of belangen van andere cursisten toebrengt, behoudt Caraballo Bureau voor Personality & Styling zich het recht voor de overeenkomst met de cursist te ontbinden. In dit geval vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.

3.8 Indien de cursist door middel van overtreding van de huisregels, met schade aan de belangen niet geïncasseerd kon worden, behoudt.

4. Huisregels:

4.1 De Academy gaat een half uur voor aanvang van de cursus open. De cursus start op tijd en de cursist wordt geacht op tijd aanwezig te zijn.

4.2 Tijdens de training is het niet toegestaan een mobiele telefoon aan te laten

4.3 Bij ziekte of andere dringende reden waardoor cursist niet kan komen, meldt de cursist zich bij voorkeur 1 dag, maar minimaal 1 uur voor aanvang van de cursus af bij Stylingguide Academy.

4.4 De cursist verbindt zicht tot het volgen van alle tot de opleiding behorende lessen.

4.5 De cursist wordt geacht voorbereid naar de les te komen, dat wil zeggen de benodigde materialen / cursusmappen, eventueel model mee en huiswerk gemaakt

4.6 Roken is alleen buiten toegestaan.

4.7 Reiskosten zijn voor eigen rekening.

5. Starterset

Bij diverse cursussen hoort een startersset. Tijdens de 1e les zal de trainer uitleg geven over wat de cursist nodig heeft om het vak goed uit te kunnen oefenen. De starterset ligt klaar voor de cursist bij aanvang van de cursus.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Stylingguide Academy is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan de cursist toebehorende materialen of voorwerpen.

6.2 Stylingguide Academy is niet aansprakelijk voor schade die de cursist oploopt tijdens de uitvoering van de cursus. De cursist vrijwaart Stylingguide Academy en de door haar ingeschakelde personen tegen alle aanspraken van derden welke met de uitvoeringvan de cursus samenhangen.

6.3 Alle schade door de cursist aan het gebouw, het meubilair, enz. toegebracht, hetzij moedwillig of door onachtzaamheid, zal worden verhaald worden op de cursist of wettelijke vertegenwoordiger.

7. Auteursrecht

7.1 De auteursrechten op het door Stylingguide Academy versterkte lesmateriaal berust bij de Stylingguide Academy Het materiaal mag daarom op geen

enkele wijze worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt en/of aan derden worden verstrekt zonder vooraf schriftelijke toestemming van Stylingguide Academy. Het overnemen van beeld en teksten van de website is verboden. Er berust auteursrechten op. Het letterlijk overnemen van de trainingen voor eigen opleidingen moet in overleg. Het beeldmerk van de Academy behoort tot de Stylingguide Academy. Bij vermoeden van plagiaat zal onze jurist contact opnemen met de partij.

7.2 Drukfouten, prijswijzigingen en veranderingen in de inhoud van de opleiding en op de website voorbehouden.

8. Wet Bescherming Persoonsgegevens

8.1 Naam- en adresgegevens worden opgenomen in het adressenbestand van Stylingguide Academy en worden gebruikt voor de organisatie van cursussen en om de cursist op de hoogte te houden van opleidingen, workshops en overige activiteiten van Stylingguide Academy.

8.2 Indien de cursist aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie, dan wordt dat gerespecteerd.

9. Modellen

9.1 Bij diverse cursussen zal de cursist 1 of meerdere malen een model mee moeten nemen.

9.2 Stylingguide Academy heeft beperkte mogelijkheden voor modellen voor de cursisten te zorgen.

9.3 Mocht het aantal meegebrachte modellen door cursisten niet toereikend zijn, kan worden afgesproken om op medecursisten te oefenen, als de situatie dit toelaat.

10. Klachten

10.1 Indien de cursist een klacht heeft naar aanleiding van deelname aan een cursus, dan gelieve zij/hij dat aan te geven via direct contact met:

Stylingguide Academy
Tav Geraldine Caraballo
info@stylingguideacademy.nl

10.2 De cursist ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging en binnen vier weken een schriftelijke reactie van Stylingguide Academy.

10.3 Klachten kunnen alleen worden ingediend door direct betrokkenen en niet door derden. Aldus vastgesteld door Stylingguide Academy te Arnhem